GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
VE AYDINLATMA METNİ

Racesetter – Macera Akademisi DoğaSporları Eğitim Turz. San Ltd. Şti. olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda, www.mcr-racesetter.com olarak, 6698 s. Kişisel verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile sizleriaydınlatmak isteriz.

www.mcr-racesetter.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılmaamacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygunşekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekildeişlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilereaktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek vesınıflandırılabilecektir. Yine işbu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

www.mcr-racesetter.com , web sitesinden alışverişyapabilmeniz için bir kısım kişisel bilgileriniz (isim, adres, telefon, e-postabilgileriniz, vb.) sizlerden talep etmektedir. İlgili kişisel verilerinizsitemize doğrudan üye olarak üyelik işlemi yolu ile, çağrı merkezimizi arayarak telefonla görüşme yolu ile veya sitemizde bulunan sosyal medya hesabınız üzerinden sitemize giriş yolu ile toplanabilir. Siteye girişinizi sosyal medya hesabınızı kullanarak gerçekleştirmeniz halinde, ilgili sosyal medya kuruluşutarafından size açıklanacak kişisel verileriniz, yine ilgili sosyal medya kuruluşu (Örn. www.facebook.com) tarafından,www.mcr-racesetter.com ’a aktarılmaktadır.Sosyal medya hesabı ile www.mcr-racesetter.com ’a giriş yapılması halinde,internet sayfasındaki üyelik isteminde yer alan bilgiler haricinde, ilgilisosyal medya kuruluşu tarafından ayrıca doğum tarihi, cinsiyet ve arkadaşlistesi vb. veriler de ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından www.mcr-racesetter.com ile paylaşılabilir.

1- KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇALARIMIZ:
www.mcr-racesetter.com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5’inci ve 6’ıncımaddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde veözellikle 5’inci maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2’incifıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca“Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veyarızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasınınhayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendiuyarınca  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgiliolması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesiningerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünüyerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  d fıkrası uyarınca “İlgilikişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Birhakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunluolması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasındabelirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışındakalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”,hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgililerinbeğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgilikişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanmasıve yürütülmesi için; Üye/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanmasıve/veya yürütülmesi için, Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazararaştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, Ürün ve/veyahizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, www.mcr-racesetter.com ’un sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgilisüreçlerin planlanması ve/veya yürütülmesi için;

www.mcr-racesetter.com tarafından sunulan ürün vehizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların işbirimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesikapsamında, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veyayürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanmasıve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanmasıve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı talep ve/veya şikâyetlerinin takibi vesonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi;

www.mcr-racesetter.com  ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgilikişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla; www.mcr-racesetter.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, www.mcr-racesetter.com faaliyetlerininişin gereklerine ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasıiçin gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, www.mcr-racesetter.com operasyonlarının güvenliğininsağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Yetkili kuruluşlaramevzuattan kaynaklı bilgi verilmesiwww.mcr-racesetter.com tarafından yürütülenticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafındangerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veyürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi vekontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta işlerinin takibi,hukuk işlerinin takibi, vergi işlerinin takibi, iş faaliyetlerininetkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesifaaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerininplanlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerininplanlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerininplanlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyonsüreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi;

www.mcr-racesetter.com ’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; Lojistik Depolama, Sipariş,Ürün Tedariki, Reklam Verme faaliyetleri ile iş ortakları, çalışanlar ve/veyatedarikçilerin performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz, siparişlerinizialmak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek,siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinleirtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,ilgilinizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, üçüncü şahısların teknik,lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerinisağlamak, www.mcr-racesetter.com ’dan aldığınız ürün veya hizmet sırasında satınaldığınız ürün veya hizmet ödemesinin tahsili, ürünün gönderilmesi, işlemgüvenliği, aramızda kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yöneliközel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postalarıniletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, müşteri profilve davranış sınıflandırmalarında, müşteri memnuniyet şikayetlerinindeğerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilikçalışmalarının yapılması, sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallardapazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel nitelikteteklifler, ürünler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezininhizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerininkalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğanyükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusundaişlenecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLİNECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM AMACI:
www.mcr-racesetter.com  müşterilerine daha özel ve etkin bir alışverişdeneyimi yaşatmak, daha kolay ulaşmak, reklam, tanıtım ve promosyonfaaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile, www.mcr-racesetter.com iş ortaklarıolan e-posta iletim firmaları; Sosyal medya şirketleri, (Örneğin, facebook.com,twitter.com, youtube.com, instagram.com ve benzerleri); İnternet arama motoruşirketleri (örneğin google.com, yandex.com ve benzerleri) SMS gönderimşirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişimteknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişimgüvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, www.mcr-racesetter.com adına veri işleyen, müşteri memnuniyetiölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetimşirketleri ile paylaşılabilmektedir.

Satın alma halinde, paketlerinizin size ulaştırılabilmesiile ayrıca talebiniz halinde özel bir hizmet olarak tahsilâtlı kargo hizmetininsağlanması için aktardığınız bir kısım kişisel bilgileriniz, isim, telefonnumarası ve adres bilgileri ulusal ve uluslararası Kargo firmaları ile paylaşılmaktadır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz,güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.mcr-racesetter.com veya ona hizmet veren şirketlerinsunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.mcr-racesetter.com arayüzü üzerinden banka, bu bankalarlaanlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.Tarafımızda saklanan kredi kartı numarası maskelenmiş şekildedir.

Mesafeli satış işlemlerinde ödemelerinizingerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası banka, finans ve ödemekuruluşları ile kişisel bilgileriniz paylaşılmaktadır.

www.mcr-racesetter.com tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen www.mcr-racesetter.com ’un ticari ve/veya işstratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticarifaaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekliçalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, www.mcr-racesetter.com ve www.mcr-racesetter.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerinhukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi, www.mcr-racesetter.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak içingerekli çalışmaların ilgili departmanlarımızca yapılması ve ilgili işsüreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, işortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğerkişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

www.mcr-racesetter.com , üyelik formlarından topladığıbilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyeninhaberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinliklepaylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve desatmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

www.mcr-racesetter.com , KVKK kapsamında,  kişisel verilerinizin korunması için olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almaktadır. www.mcr-racesetter.com ’da ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL)teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişiselbilgileriniz şifrelenip gönderilmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verilerinizwww.mcr-racesetter.com internetsitesine üye olduğunuzda paylaştığınız bilgileriniz ile, www.mcr-racesetter.com tarafındane-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, www.mcr-racesetter.com ’a erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden elektronikortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. www.mcr-racesetter.com tarafındankişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle eldeedilebilinir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerindebelirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metnin1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusundaişlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

VERİ GÜNLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Ayrıca üye olmadan da, www.mcr-racesetter.com internet sayfasına giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız bir kısım teknik verileri internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına bir kısım bilgiler onayınız olmasa dahi kaydedilir; (Örneğin www.mcr-racesetter.com internet sitesine, giriş tarihi, giriş zamanı, IP adresi, site içinde görüntülenen sayfaların adresleri vb.) Bu bilgiler tarafınızca www.mcr-racesetter.com internet sayfasında bağlanıldığında, istenilen içeriğin doğru biçimde tarafınıza internet üzerinden teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz teknik bir yönüdür. www.mcr-racesetter.com işbu verileri ek olarak, sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilinmesi için kullanıcıların IP adresini ve veri günlüğü kayıtlarınıtespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, gerektiğinde kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacı ile kullanılabilinir.

www.mcr-racesetter.com içeriğinde Google’ın YenidenPazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Kullanıcılar, reklam ayarlarını kullanarak, Görüntülü Reklamcılık için Google’ın kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü ReklamAğı reklamlarını özelleştirilebilirsiniz. Google ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğerKullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek amacıyla kullanılmaktadır.

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Diğer birçok internet sitesi gibi www.mcr-racesetter.com ’da Çerezler’den faydalanmaktadır.
Çerez politikamıza ilişkin bilgilere çerez politikamızsayfasından ulaşabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA BAĞLAMINDA SOSYAL EKLENTİLERİ HAKKINDABİLGİLENDİRME:

www.mcr-racesetter.com internet sayfasında bu gibieklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, ilk başta bunlaretkisizdir. İlgili sayfada belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentileretkili hale gelemezler. İşbu eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlarile bağlantı kurarsınız ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Busosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyalağdaki hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, bunakarşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağaaktarılır ve orada saklanır. Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlartarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın vegizliliğinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında,ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyalağların www.mcr-racesetter.com aracılığıyla hakkınızda veri toplamasınıistemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardakioturumlarınızı kapatmanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

E-POSTA BÜLTENLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresincepazarlama faaliyetlerini kabul ve/veya redde dair tercihte bulunabilir, butercihinizi güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir zamanda  günlük e-postagönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz  e-postaların altkısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkinetıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla , kolayca çıkabilirsiniz veya bubültenlerden çıkmak için Müşteri Hizmetlerimizi telefon ile arayabilirsiniz.

4- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:

www.mcr-racesetter.com , elde ettiği kişisel verileri,yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi, üyelerine/kullanıcılarınasunduğu hizmetin optimizasyonu ile işbu KVKK Aydınlatma Metninde, ÜyelikSözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve taraflar arasındaki sözleşmesden doğanyükümlülüklerden ve hukuki ilişki çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetindenkaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, işlendikleri amaç içingerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. www.mcr-racesetter.com , ÜyelikSözleşmesi’nden ve/veya mevcut ise taraflar arasındaki mesafeli satışsözleşmesinden ve/veya taraflar arasında başkaca bir nedenden doğabilecekherhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmalarıngerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıylasınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleriboyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbumetin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadankalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımısüreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veyaanonimleştirilecektir.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, www.mcr-racesetter.com ’a başvurarak kendileriyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacınauygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhalinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yokedilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesisebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınasahiptir.
İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemlerKişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şartve yöntemlere göre yapılmalıdır.

www.mcr-racesetter.com , yukarıda yer alan talepleruyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 güniçerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.  Talebe konuişlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulutarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesinegöre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

Çalışma Saatleri

Haftaiçi (Pazartesi-Cuma): 09:00-18:00 arasında Macera Akademisi Doğa Sporları Eğitim Turz.San Ltd. Şti. eposta yada telefon ile ulaşabilirsiniz
Talepleriniz İçin:yaris@maceraakademisi.com eposta yada telefon ile ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Macera Akademisi Doğa Sporları Eğitim Turz. San Ltd. Şti.
Adresi : Yeşilce Mah. Dayanıklı Sok. No:1A, Kağıthane 34418, İstanbul
e-posta: yaris@maceraakademisi.com
Tel: 0212 2817965

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ
www.mcr-racesetter.com ’da hesap oluştururken, kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni” ni okuduğunuzu, anladığınızı ve  kişisel verilerinizinKVKK kapsamında www.mcr-racesetter.com  tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yineyukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel)kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.